Koronavirüs (COVID-19) ile ilgili bilgilenmek için Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipler Birliği sitelerini ziyaret edin.

Kas hastalığı

 • Hocam sağolun diğer sorumu cevapladığınız için..Eşime bazı doktorlar da kas hastalığı demişlerdi.Peki bu ne oluyor.?

 • Doktor Cevabı:

  Kas hastaları çok çeşitli ve özellikleri olan , tedavileri de zor ve inatçı olan hastalıklardır.. kas hastaları genellikle yokuş ve merdiven çıkma, oturduğu yerden kalkma, yürüme, kollarını kaldırıp yükseğe uzanma, başını yıkamada güçlük gibi, kök kaslarında güçsüzlük nedeni ile ortaya çıkan yakınmalarla doktora başvururlar. bazen bunlara gözkapaklarını açma veya kapama, değişik yönlere bakma, yüzün mimik hareketlerini yapma, çiğneme, yutma, başını yastıktan kaldırma gibi hareketleri sağlayan kasların güçsüzlüğü de eşlik eder. birçok kas hastalığının ilerlemiş dönemlerinde tabloya ayak ve el kasları gibi distal kasların güçsüzlüğü de eklenir. ancak bazı kas hastalıklarında bu distal kasların tutulumu hastalığın en erken ve en belirgin bulgusu olabilir (distal miyopatiler). bazı kas hastalıklarının ise kendine özgü güçsüzlük dağılımı vardır; bu dağılımlara rastlandığında öncelikle o hastalıkların varlığı düşünülmelidir. örneğin yüzün mimik kasları, skapulayı yerinde tutan kaslar ve humerus çevresi kaslar, özellikle de asimetrik biçimde tutulmuşsa fasyoskapulohumeral distrofiyi, frontal, yüz kasları ile birlikte sternokleidomastoid kas ve distal (özellikle tibialis anterior) kasların tutulması öncelikle miyotonik distrofiyi düşündürür. hastalığın başlangıç yaşının öğrenilmesi hastalığın gidiş hızını ve doğasını anlamak için gereklidir. çok yavaş ve sinsi ilerleyen hastalıklarda hastanın ve ailesinin hastalığın başlangıç yaşını hatırlaması sıklıkla zor olur. bu nedenle çoğu zaman hastaya ve ailesine geçmiş yıllara ait hatırlatmalar yapmak gerekebilir. hastalık belirtilerinin başlangıcı yenidoğan dönemi, çocukluk veya ergenlik döneminde ise öncelikle herediter miyopatiler, genç ve orta erişkinlik döneminde ise öncelikle edinsel miyopatiler, geç erişkinlik ve yaşlılık döneminde ise öncelikle toksik-iyatrojenik miyopatiler akla gelmelidir. birçoğu genetik olarak kalıtılan kas hastalıklarında aile öyküsü, anamnezin vazgeçilmez bir parçasıdır. soyağacı, anne-baba akrabalığı (akraba değillerse ailelerin aynı köy, kasaba veya şehirden olup olmadıkları), ailedeki ölüm nedenleri, ailedeki aynı hastalığı taşıyan bireyler ve yaşları/cinsiyetleri, ailedeki hasta olmayan bireyler ve yaşları/cinsiyetleri mutlaka kaydedilmelidir. otozomal dominant geçiş belli hastalıkları, otozomal resesif geçiş başkalarını, x’e bağlı resesif geçiş ise diğer bazı kas hastalıklarını düşündürür. ayrıca hastalığın başlangıç yaşı, ailede hasta olan bireylerde klinik tablonun homojen olup olmamasına ait bilgiler de tanıya yaklaşım açısından yararlıdır. birçoğu kalıtımsal olan kas hastalıklarında güçsüzlük yıllar, hatta on-yıllar içinde gelişir, hastalık kronik gidişlidir. edinsel kas hastalıklarından inflamatuvar miyopatilerde ise zaafın gelişimi subakuttur; hasta birkaç hafta veya ay içinde ciddi fonksiyon kaybına ve sakatlık durumuna ulaşır. rabdomiyoliz, malin hipertermi gibi durumlarda ise güçsüzlük saatler içinde ilerler ve en çok birkaç gün içinde en üst düzeyine ulaşır. bazı durumlarda güçsüzlük hastada akut ve epizodik olarak yerleşir ve tekrarlar. periyodik paraliziler bu son duruma örnektir. myasthenia gravis’te olduğu gibi bazen güçsüzlük gün içinde değişkenlik gösterir (fluktuasyon). birçok miyopatide kalp kası ve solunum kaslarının, değişik derecelerde tutulması söz konusudur. belirli bir hareketi yapmakla, o hareketi yapan kasta gelişen ve normalde olmaması gerektiği ölçüde olan yorgunluğa egzersiz intoleransı denir. bazen bu yorgunluğa ağrı da eşlik edebilir. genellikle metabolik hastalıkların seyri sırasında görülür. yorgunluğu doğuran hareket, hareket sırasında enerji elde etmek için kullanılan metabolik yollardan hangisinin tutulduğuna bağlıdır. örneğin bir hastada yürürken egzersiz intoleransı gelişiyor ancak bu hasta hızlı koşarken rahatsız olmuyorsa bu durum öncelikle, tip-1 kas lifleri ile yavaş hareketleri yapmamızı sağlayan lipid metabolizması yolunun bozukluğunu düşündürmelidir. buna karşılık hastada aynı yakınma örneğin seri ve hızlı yapılan yer silme gibi bir kol hareketinde, kol kaslarında ortaya çıkıyorsa bu kez başlıca tip-2 kas liflerinin kullandığı glikojen metabolizmasının bozuk olduğu düşünülmelidir. bu yolların veya son ortak enerji yolu olan oksidasyon-fosforilasyon sisteminin bozukluğunda, egzersiz intoleransına serum laktat, piruvat, amonyak, miyoglobin düzeylerinde, her bir metabolik bozukluğa özgü olan değişiklikler de eşlik edebilir. myasthenia gravis ve kas-sinir kavşağının diğer hastalıklarında bir hareketi yapmakla o kasta, bazen başka kaslarda da, çok ileri derecede yorgunluk (tükenme) ortaya çıkar. bu yorgunluk, başlangıçta normal veya daha iyi güç oluşturan kasın hareketinde devamlılığın sağlanmasındaki güçlük nedeni ile ortaya çıkar. burada bozukluk sinir-kas kavşağındadır ve sorun, ach ile n-achr arasındaki iletişimin, biri veya diğerinin defektine bağlı olarak yeterli düzeyde olmamasıdır. kas hastalıklarında atrofi, periferik sinir hastalıklarındakine oranla çok daha geç gelişir. bunun nedeni kas liflerinin tek tek hastalanması ve ancak zaman içinde, yeterince kas lifi tutulduktan sonra, kasın tüm kitlesini etkileyecek ölçüde küçülmesine, yani atrofiye neden olmasıdır. gerçek hipertrofi, miyotoni gibi kasılmanın belirgin, gevşemenin ise zor olduğu durumlarda görülür. miyotoniye kas zaafının eşlik etmediği durumda (myotonia congenita), hipertrofi nedeni ile hasta “herkül” görünümündedir. psödohipertrofi ise adından anlaşılacağı gibi, yalancı hipertrofidir. hastalık nedeni ile henüz kaybedilmemiş kas liflerindeki hipertrofiye bağ ve yağ dokusundaki artış da eşlik eder ve kas kitlesi bu nedenle artar. en sık baldırlarda gastroknemius-soleus kas grubunda, bazen kuadriseps kasında, bazen de başka kaslarda görülür. aynı miyopati nedeni ile çevredeki kasların atrofik durumda olması bu genişlemiş görüntüyü abartılı hale getirir. kas hastalıklarında emik veter refleksleri (kvr) de, o kastaki zaaf ve atrofi ile orantılı olarak ve zaman içinde azalır veya kaybolur. buna karşılık polinöropatilerde kvr birden veya çok kısa sürede kaybolur. klinik olarak miyotoni güçsüzlüğün tersine, kasılmanın normal veya oldukça iyi, kasıldıktan sonra gevşemenin güç olduğu bir durumdur. bu gevşeme güçlüğü o kasın, istirahatten sonraki ilk hareketlerinde çok belirgindir, aynı hareket tekrarladıkça harekette rahatlama görülür, çünkü gevşeme güçlüğü azalır. örneğin hasta sabah yataktan ilk kalktığında, durakta otobüs beklerken otobüsün geldiğini görünce aniden koşup yakalamaya çalıştığında, başını aniden bir yöne çevirdiğinde, suskunken birden konuşmaya başladığında, eli ile bir şey tuttuğunda veya sıktığında, yemek yemeye başladığında ilgili harekette tutukluk hisseder. bu tutukluk bazen romatizmal hastalıklar, özellikle sabah tutukluğu ile karıştırılabilir. miyotoni, myotonia congenita’da olduğu gibi, bazı hastalıklarda tek belirtidir; bazen de kalıcı kas güçsüzlüğü ile beraberdir: miyotonik distrofi buna örnektir. aynı eklemin etrafındaki kasların kuvveti birbirinden farklı olduğunda o eklem, belli bir pozisyonda durma eğilimi gösterir, ilgili kasta kısalma olur ve zaman içinde eklemin bu pozisyonu sabitleşir (kontraktür oluşur). kas hastalıklarında bu kontraktürün gelişmesi genellikle yıllar alır. kontraktür oluşuncaya kadar tendonda gelişen ve giderek artan sertlik, egzersizle veya eklemi ters pozisyonda tutan atellerle önlenebilir veya azaltılabilir. ancak sabit kontraktür geliştikten sonra o eklem, ancak cerrahi girişimle düzeltilebilir. bazı miyopatiler kontraktür oluşturmaya özellikle eğilimlidir. bu durumlarda kontraktür, kasların tutulumundan bağımsız olarak, oldukça erken gelişir. bu hastalıklarda kontraktürlerin dağılımı da özellik gösterir. bu hastalıklara örnek olarak emery- dreifuss kas distrofisi ve “rigid spine” hastalığı gösterilebilir. jeneralize kas ağrıları başlıca kaslardaki inflamatuvar, nekrotizan, toksik veya metabolik süreçleri akla getirir. metabolik hastalıklardaki ağrı genellikle veya yalnızca egzersizle ilişkilidir. seyrek olarak distrofinopati, kaveolinopati gibi kas distrofilerinde de egzersizle kas ağrıları, özellikle baldır ağrıları görülebilir. buna karşılık polimiyozit ve dermatomiyozite bazen, rabdomiyolize ise hemen her zaman eşlik eden miyaljiler sürekli ağrılardır. bu ağrılar, ancak patolojik sürecin gerilemesi ile ortadan kalkarlar. lokal kas ağrıları ise infeksiyon, lokal inflamasyon, infarkt, travma, hematom veya tümörlerde görülür. kas ağrılarını eklem ve kemik ağrılarından ayırmak önemlidir. eklem ağrıları lokal ve ekleme sınırlıdır, o eklemin hareketi ile artar. kemik ağrıları ise daha derin, şiddetli, şiddeti sürekli aynı kalan, birçok zaman geceleri artan ağrılardır. kramp kas hastalığından çok bir periferik sinir hastalığını düşündürür. buna rağmen, özellikle egzersizle ortaya çıkan kramplarda ayırıcı tanıda metabolik miyopatileri, distrofinopati, kaveolinopati ve disferlinopati gibi kas distrofilerini de düşünmek gerekir. kas miyofosforilaz eksikliğinde (mcardle hastalığı) ortaya çıkan kramp, egzersizi yapan kastadır ve elektrofizyolojik olarak sessizdir. kas hastalığı olduğu düşünülen bir hasta, özellikle geceleri nefes darlığı veya nefesinin yetmediğinden söz ediyorsa myasthenia gravis, asit maltaz eksikliği, polimiyozit mutlaka tanı olasılıkları arasında olmalıdır. yutma güçlüğü ve ses kısıklığı da benzer durumları akla getirmelidir. belirgin çift görme, oftalmoparezi de gösteren mitokondriyal miyopatiler veya okülofaringeal distrofiden çok myasthenia gravis’i düşündürmelidir. yine boyun ekstansor kaslarının zaafına bağlı gelişebilecek başın öne düşmesi myasthenia gravis, polimiyozit gibi hastalıkları akla getirmelidir. birçok miyopatide ise boyun fleksiyon zaafı görülür. anamnez alınırken bazı sorular hastaya özellikle sorulması çok yardımcı olabilir. örneğin rabdomiyoliz olduğu düşünülen bir hastada o sırada veya daha önceleri idrar renginde koyulaşma olduğunun anlaşılması tanıya çok yardımcı olur. bazı ilaçların (anti-hiperlipidemik veya anti-hiperkolesterolemik ilaçlar, siklosporin-a, ipeka, amiodaron, kolşisin, klorokin, d-penisilamin,v.s.) kullanımı ve bazı toksinlere maruz kalmanın da miyopati yaratacağı bilinmeli ve hasta bu açıdan da sorgulanmalıdır. bazı sistemik hastalıkların da miyopati yapacağı bilinmeli ve hasta bu sistemik hastalıklar açısından da sorgulanmalıdır. bu hastalıklar arasında en sık düşünülmesi gereken hipotiroididir. sinir sisteminin başka bölümlerinin tutulması da tanı olasılıkları yelpazesini daraltır. örneğin, miyopatisi olan bir hasta epileptik nöbetler geçirdiğinden söz ediyor veya mental retardasyon gösteriyorsa mitokondriyal hastalıklar akla gelebilir. benim size önerim ; eşinizi bizzat konusunda çok iyi bir eğitim almış , deneyimli bir fizik tedavi uzmanına ve nöroloji uzmanına şahsen muayene ettirerek gerekli tedaviyi gördürmeniz olacaktır. geçmiş olsun , acil şifalar dilerim. dr. ümit hazar ****

  tarihinde cevapladı.
Bu soruya oy verin :

Diğer Hasta Soruları

 • Kas seğirmesi

  Hocam iyi aksamlar 2 yıldır kas segirmelerim var bu aralar cok oldu ve kendimi zayıf hissediyorum vicudumda igne batma hisside oluyor als korkuyorum yasım 18

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Hasan Akdemir

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Lütfen cevap verin

  Merhaba hocam size çok soru geliyor yoğunsunuz ama bilgim olmadığı için sizin cevabınıza ihtiyacım var muayeneyede gidemiyorum ben erkek arkadaşımla sürtünme baskı tarzı ilişki yaşadım sadece birleşme falan olmadı (ben uyurken bir şey yapmış olabilir mi diyede düşündüm ama öyle bir şey olsaydı mu...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Kutay Biberoglu

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Goz kasintisi

  Merhaba hocam. malum bu gunlerde hastaneye gidemiyoruz. o yuzden size yazmak istedim. yaklasik 10 gundur gozlerimde kasinti ve kizariklik netria damla kullanmaya basladim birde terramycin goz merhemi suruyorum 5 gundur hala kasinti tamamen gecmedi. bir oneriniz olabilir mi acaba uzaktanda olsa. batm...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Kadircan Keskinbora

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Düşünceniz nedir

  Hocam saygılar 5 kez iğne emg ye girdim ilk emg sorunlu çıktı sol tbial motor distal latansi uzamıştır sol sural dsap ileti hızı yavaşlamıştır tam kasıda nörojenik müpler gözlendi gibi gibi.. daha sonraki gittiğim doktorlar sadece benim sağ alt ve üst ekstreme baktılar ve bana dediler ki als olsa bu...

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Hasan Akdemir

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Kızlık zarı

  Hocam muayene esnasında da kızlık zarına zarar verilir mi. benim adet dönemim 7 gun sürüyor normalde ama ben 5. gunu bitti diye banyo yaptım ve lan bitmişti sonra 6.günü yine kan yokdu ve dedim gidip muayene olayım kızlık zarı muayenesi daha önce asla ilişki yaşamadım ama merak ettim yapısını ve git...

  Doktor Cevabı:

  Op. Dr. Akin Savci

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Bebeğimin geçmeyen hırıltısı

  Hocam merhabalar benim 29 haftalık doğan kızım şuan kronolojik 21 aylık doğduğundan beri sürekli var olan bir hırıltısı var çok kez antibiyotik kullandık antibiyotik kullandıktan sonra geçiyor yaklaşık 1 hafta sonra yeniden başlıyordu eylül ayında krup oldu 5 gün yoğun bakımda kaldı iki ay sonrasınd...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Demet Karnak

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Gebelik ihtimali

  Hocam meraba kasım 22 de bi ilişkim oldu asla boşalma birleşme gibi bi durum yok bunun üzerine 5 kez adet gördüm zamanında ilişkiden 50 60 75 ve 120 gün bhcg 0.100 çıktı usgdede de bakıldı gebeliğe dair bişe çıkmadı bu sonuçlar kesinmidir sonradan bişe çıkar mı o günden sonra başka bi ilişki asla ol...

  Doktor Cevabı:

  Op. Dr. Mehmet İnce

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Kızlık zari

  Merhaba hocam ben erkek arkadaşımla sürtünme baskı tarzı ilişki yaşadım sadece birleşme falan olmadı ama yaklaşık iki aydır vajinam da ağrı batma hissi ve akinti var bide spor yaparken amud hareketi esnasında vajinadan gaz çıkışı oluyor kizlik zarıma herhangi birşey olmuş mudur normalde kizlik zar...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Kutay Biberoglu

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Gebelik şüphesi

  Sevim hanım merhaba. 38 gün önce erkek arkadaşımla birden fazla kez içine boşalma olmadan birlikte olduk. ilişkiden 16,25,35 ve 37 gün sonra olmak üzere 4 kez idrarda erken dönem gebelik test kitlerinden uyguladık hepsi negatif çıktı. ilişkiden 38 gün sonra da regl oldum(bugün). sabah başlayan regl...

  Doktor Cevabı:

  Op. Dr. Sevim Turhan

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Şiddetli baş ağrısı sersemlik

  Öncelikle kolay gelsin . belki bu size olan 10.sorumdur , verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür dilerim 🙏isminizi düzce devlet hastanesinde çalıştığınız dönemde aile dostlarım tarafından duymuştum bugüne dek her soruma oldukça güzel tutum sergilediniz çok teşekkür ederim 🍀 doktor hanım hipertansiyon ha...

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Yeşim Abanoz

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Kist ile ilgili

  Hocam eşim 2004 te size kit ameliyatı olmuştu şu an yumurtalıklarında 10 ve8 cmkist mevcut sizi aradım rendeu yok dediler eğt araştırma hast. jinekoloji onkoloji dr ışın hanım kasin ameliyat olmamızı tavsiye ediyor kötü huylu çıkabilir diyor bizde pandemi ile korkuyoruz allah rızası için bizi bilgi...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Ömür Taşkın

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Ağrı uyuşma soğukluk hissi

  Hocam iyi günler 22 yaşındayım 2 hafta önce belimde ağrı başladı daha çok sağ tarafta zaman zaman kalcama ve sırtıma yayiliyordu. belimin sağında kulunç olduğunu farkettim elimle ezmeye çalıştım bir süre sonra ağrı direk o noktada kalmaya başladı. daha sonra kürek kemiklerim boynum yine özellikle sa...

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Dr. Hasan Akdemir

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör • Klitoriste şişme ve kaşıntı

  Klitorisimde şişme var aynı zamanda klitoris ve vajina çevresi çok fazla kaşınıyor akıntım da normalden biraz fazla gelmeye başladı ama hiçbir acı ağrı yanma vs yok kaşırken de acımıyor ama sebebi nedir iltihap vs olma ihtimali var mıdır yoksa kendiliğinden geçebilir mi? covid malum dışarı çıkmıyoru...

  Doktor Cevabı:

  Op. Dr. H. Yeşim Yerçok

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Kol ve bacaklarda böcek gezer gibi kaşıntı

  Hocam eşim 4 aylık hamile. 3 gün once tarihi geçtini fark ettiğimiz mayonez yemiş makarna içerisinde. o yediği günden sonra kol ve bacaklarda sanki deri altın da bir şey geziyor gibi kaşıntı oluyor ve geçiyor. herhangi bir kızarıklık falan olmuyor sadece kaşıntı oluyor bazen şiddetli. korona virüsü...

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Osman Şener

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Gebelik ihtimali

  Hocam meraba kasım 22 de bi ilişkim oldu asla boşalma birleşme gibi bi durum yok bunun üzerine zamanında 5 kez adet gördüm ilişkiden 50 60 75 ve 120 günler bhcg 0.100 çıktı usgdede bakıldı gebeliğe dair bişe çıkmadı bu sonuçlar kesinmidir sonradan bişe çıkar mı asla o ilişkiden başka bi ilişkim olm...

  Doktor Cevabı:

  Op. Dr. Murat Gözüküçük

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör
.
x